Saltar al contingut

ALERTES INFORMATIVES

14 de març de 2024
Casanovas Assessors

Publicació del sistema estatal de referència de preus del lloguer d'habitatge.

I. Publicació del sistema estatal de referència de preus del lloguer d'habitatge. El passat dia 27 de febrer de 2024, el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana del Govern Espanyol, va publicar el Sistema Estatal de Referència de Preus de Lloguer d’Habitatge, el qual es pot consultar en el següent enllaç: https://serpavi.mivau.gob.es/ El citat Índex té […]
LLEGIR
20 d'octubre de 2023
Casanovas Assessors

Mesures fiscals contingudes a la Llei pel dret a l’habitatge

La nova Llei pel dret a l’habitatge recull mesures de caràcter fiscal que afecten l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost sobre béns immobles (IBI). En concret, aquestes mesures plantegen canvis en els incentius fiscals als propietaris a l’IRPF, aspecte que provocarà o bé que el propietari a l’hora de llogar […]
LLEGIR
21 de juny de 2023
Casanovas Assessors

Aprovació del model 718 «Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes»

La Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha creat l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d'ara endavant "IGF"), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l'impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d'euros. L'impost es […]
LLEGIR
10 de maig de 2023
Casanovas Assessors

Què és el Compliance?

El Compliance és un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptats per les organitzacions per identificar i classificar els riscos operatius i legals a què s'enfronten i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d'aquests. El Compliance en molts casos, i a tenir l'evolució del marc legal a escala mundial i la […]
LLEGIR
22 de febrer de 2023
Casanovas Assessors

Entra en vigor l'Impost Especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

El darrer 1 de gener de 2023 va entrar en vigor l'Impost Especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, regulat en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de Residus i sols contaminats per a una economia circular (BOE 9/04/2022). Aquest impost especial és un tribut que recau sobre el consum d'una gamma molt concreta […]
LLEGIR
28 de setembre de 2022
Casanovas Assessors

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves a Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha convocat una nova línia d’ajuts per pagar el lloguer destinats a joves de fins a 36 anys. S’hi poden presentar tots els joves que no hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo lloguer jove estatal. La convocatòria compta amb un pressupost inicial de 29 M€. Els ajuts es […]
LLEGIR
5 de setembre de 2022
Casanovas Assessors

Obert el termini de sol·licituds per als ajuts destinats a la digitalització d'empreses (KIT DIGITAL) d'entre 3 i 9 empleats

Es tracta de la segona convocatòria d'ajuts del programa Kit Digital, dotada amb 500 milions d'euros i destinada a pimes d'entre 3 i 9 empleats, que podran sol·licitar bons de 6.000 euros per a la seva digitalització a partir del 2 de setembre. Al BOE del dia 2 d'agost s'ha publicat l'Extracte de la Resolució […]
LLEGIR
6 de juliol de 2022
Casanovas Assessors

El Suprem tomba definitivament el Model 720: no tributa a l'IRPF

El Tribunal Suprem (TS) ha fet un pas més contra la declaració de béns a l'estranger -el qüestionat Model 720- i ha tombat definitivament els seus efectes a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) després que la Justícia europea anul·lés el sistema de sancions que establia. El Suprem, ara, rebutja que l'Agència […]
LLEGIR
8 de juny de 2022
Casanovas Assessors

El bo de lloguer jove es pot demanar a partir d’avui, 8 de juny

És una realitat que els joves cada vegada s’emancipen més tard. Per un motiu clar, els sous no són els òptims i els preus dels arrendaments van a l’alça. És per això que amb la finalitat de proporcionar ajuda als joves espanyols, el Govern ha aprovat el bo jove lloguer. Un ajut de 250 € al […]
LLEGIR
27 de maig de 2022
Casanovas Assessors

Hisenda aclareix com provar els guanys en un grup d'inversors en criptomonedes

En una resolució recent de la Direcció General de Tributs (DGT), de 25 de març, un grup de persones que volen constituir una penya per invertir en criptomonedes pregunten com justificar individualment els beneficis i pèrdues de cada soci. El fet que els operadors de monedes digitals no admetin comptes amb diversos titulars impedeix documentar […]
LLEGIR
11 de març de 2022
Casanovas Assessors

Pla de Control Tributari 2022

El passat 18 de febrer es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució ECO/327/2022, per la qual es donen publicats els criteris generals del Pla de Control Tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per a l’any 2022. Enguany es reforçaran les actuacions iniciades l’any 2021, les quals es poden estructurar […]
LLEGIR
22 de febrer de 2022
Casanovas Assessors

Pronunciament del TJUE sobre el Model 720

El gener passat la justícia europea va tombar l’anomenat Model 720. El Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE) considera que el règim sancionador és excessivament dur, ja que cal pagar una multa del 150% del valor descobert i es considera que les sancions esmentades van en contra de la lliure circulació de capitals […]
LLEGIR
1 de febrer de 2022
Casanovas Assessors

Entra en vigor el nou Valor de Referència del Cadastre

El darrer 1 de gener de 2022 va entrar en vigor el nou Valor de Referència del Cadastre, introduït per la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, pel general coneixement dels valors de referència dels béns immobles urbans. Tothom qui adquireixi un immoble a partir del darrer 1 de […]
LLEGIR
12 de novembre de 2021
Casanovas Assessors

Nou càlcul de la base imposable de la plusvàlua municipal aprovat pel reial decret-llei 26/2021, de 8 de novembre

El dia 9 de novembre de 2021 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el Reial Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional […]
LLEGIR
9 de novembre de 2021
Casanovas Assessors

Casanovas Assessors Fiscals rep el Premi de Reconeixement al Despatx Professional 2021

El despatx Casanovas Assessors Fiscals ha rebut el “Premi Reconeixement al Despatx Professional 2021” de la ma del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC).
LLEGIR
8 de novembre de 2021
Casanovas Assessors

Aprovada la pròrroga dels erto i ajuts autònoms fins al 28 de febrer de 2022

Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial Decret Llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga dels beneficis dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al […]
LLEGIR
5 d'octubre de 2021
Casanovas Assessors

Nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest tribut té caràcter finalista […]
LLEGIR
16 de setembre de 2021
Casanovas Assessors

Canvis rellevants en matèria d'incapacitació

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment un Decret-Llei que adapta el Llibre II del Codi Civil de Catalunya a la nova regulació en matèria de discapacitat prevista a la Llei estatal 8/2021, la qual ha entrat en vigor el 3 de setembre de 2021. Aquesta Llei suposa un canvi de paradigma […]
LLEGIR
19 d'agost de 2021
Casanovas Assessors

Catalunya seguirà amb la Llei de Contenció de rendes fins que el Tribunal Constitucional dicti sentència

El govern espanyol ha acordat impugnar, davant del Tribunal Constitucional, la normativa catalana de contenció de rendes donat que és una matèria reservada a l’estat. Habitualment, les impugnacions a normes autonòmiques davant el Tribunal Constitucional comporten una immediata suspensió de la norma impugnada però a causa de les pressions de la Comunitat Autònoma de Catalunya, […]
LLEGIR
3 d'agost de 2021
Casanovas Assessors

Entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

L’11 de juliol va entrar en vigor la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament […]
LLEGIR
27 de juliol de 2021
Casanovas Assessors

Nous canvis en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

El Real Decret Llei 7/2021 transposa dues directives de la UE que afecten a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, ampliant drets en matèria de garanties. Algunes de les modificacions més rellevants son que el període de garantia legal s’incrementa de 2 a 3 anys des del moment de l’entrega […]
LLEGIR
8 de juliol de 2021
Casanovas Assessors

Els ajuts al cessament d'activitat dels autònoms tributaran com a rendiments del treball en l'IRPF

La Direcció General de Tributs (DGT) aclareix que els ajuts al cessament d'activitat dels autònoms tributaran com a rendiments del treball en l'IRPF. Consulta vinculant (V0811-21), del 6 d'abril de 2021 de la DGT. Els ajuts s’han de considerar com una prestació extraordinària de la Seguretat Social per cessament d'activitat per als treballadors autònoms que […]
LLEGIR
10 de juny de 2020
Casanovas Assessors

COVID-19. ERTES. Nuevas aclaraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social declaraciones responsables y fuerza mayor parcial

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha emitido el 5 de junio de 2020 el Boletín RED 14/2020, que complementa los boletines anteriores números 11, 12 y 13/2020, interpretando determinados aspectos relacionados con el Real Decreto-Ley 18/2020 que determinan el contenido de las declaraciones responsables que deber ser comunicadas a la TGSS respecto […]
LLEGIR
10 de juny de 2020
Casanovas Assessors

COVID-19. IRPF. Els terminis de reinversió en habitatge habitual durant el període d'estat d'alarma

El termini de reinversió exigit per gaudir de l'exempció en l'IRPF per transmetre l'habitatge habitual ha quedat suspès durant l'estat d'alarma. Segons la DGT a l'efecte del termini de dos anys previst per a la reinversió en un nou habitatge de l'import obtingut en la venda de l'habitatge antic, s'ha d'entendre que el còmput d'aquest […]
LLEGIR
28 de maig de 2020
Casanovas Assessors

Informe esquemàtic Fase 1

LLEGIR
13 de maig de 2020
Casanovas Assessors

COVID-19. Recuperar l'IVA en el cas de crèdits incobrables

Davant la crisi econòmica originada per la COVID-19, pot succeir que algun dels seus clients deixi de pagar-li factures per les quals, en el seu moment, van ingressar a Hisenda les corresponents quotes d'IVA repercutit. Si això passa, recordi com recuperar l'IVA repercutit en aquests casos. Lamentablement hi ha moltes empreses que estan sofrint o […]
LLEGIR
13 de maig de 2020
Casanovas Assessors

COVID-19. Publicat el Reial decret llei 18/2020 que prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny

S'ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, pel qual els ERTO seran prorrogats fins al 30 de juny i es fixen novetats en matèria de protecció per desocupació i cotització vinculades als ERTO per força major i causes ETOP COVID-19. La norma introdueix la […]
LLEGIR
17 d'abril de 2020
Casanovas Assessors

COVID-19. Validesa dels certificats de residència fiscal emesos per les autoritats d'altres països amb caducitat a partir del 14 de març

Els certificats de residència fiscal emesos per les administracions tributàries d'altres països perquè el pagador de rendes a contribuents de l'impost sobre la renda de no residents quedi exonerat de l'obligació de retenir o, alternativament, pugui aplicar el tipus de retenció reduït previst en el conveni per evitar la doble imposició que correspongui, no caducaran […]
LLEGIR
envelopephonemagnifiercross