Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
10 de juny de 2020

COVID-19. IRPF. Els terminis de reinversió en habitatge habitual durant el període d'estat d'alarma

Per
Casanovas Assessors

El termini de reinversió exigit per gaudir de l'exempció en l'IRPF per transmetre l'habitatge habitual ha quedat suspès durant l'estat d'alarma. Segons la DGT a l'efecte del termini de dos anys previst per a la reinversió en un nou habitatge de l'import obtingut en la venda de l'habitatge antic, s'ha d'entendre que el còmput d'aquest termini està paralitzat des del 14 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020.

Si fa uns mesos que ha venut el seu habitatge habitual i va obtenir un guany patrimonial, recordi que queda exempt de tributar en l'IRPF a condició que reinverteixi l'import obtingut en la venda en l'adquisició d'un nou habitatge habitual. Això sí: per a això, cal que realitzi la compra del nou habitatge abans que transcorrin dos anys des de la transmissió de l'antic. Si no reinverteix en aquest termini, l'any de l'incompliment, haurà de presentar una complementària de l'IRPF de l'any de la transmissió i ingressar la diferència més els interessos de demora.

Doncs bé, cal tenir en compte que els terminis de prescripció i caducitat d'accions i drets contemplats en la normativa tributària han quedat suspesos durant l'estat d'alarma fins al 30 de maig de 2020. La Direcció General de Tributs (DGT) aclareix, en el supòsit específic de reinversió en habitatge habitual, que aquesta suspensió afecta al termini de reinversió.

La Llei de l'IRPF regula una exempció per la transmissió de l'habitatge habitual del contribuent, que està condicionada al fet que l'import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'un nou habitatge habitual. El Reglament de l'impost exigeix que aquesta reinversió es realitzi d'una sola vegada o successivament, en un període no superior a dos anys des de la transmissió de l'habitatge.

Donada l'actual situació de crisi sanitària, pot ser complicat complir amb aquest requisit temporal en determinats casos.

En les consultes vinculants CV1115-20, V1117-20 i V1118-20, totes de 28 d'abril de 2020, la DGT aclareix que:

  1. El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, estableix que des de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma, els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària queden suspesos fins al 30 d'abril de 2020.
  2. El posterior Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, va ampliar aquesta suspensió fins al 30 de maig de 2020.
  3. Conforme a això, a l'efecte del termini de dos anys previst per a la reinversió en un nou habitatge de l'import obtingut en la venda de l'habitatge antic, s'ha d'entendre que el còmput d'aquest termini està paralitzat des del 14 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross