Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
16 de setembre de 2021

Canvis rellevants en matèria d'incapacitació

Per
Casanovas Assessors

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment un Decret-Llei que adapta el Llibre II del Codi Civil de Catalunya a la nova regulació en matèria de discapacitat prevista a la Llei estatal 8/2021, la qual ha entrat en vigor el 3 de setembre de 2021.

Aquesta Llei suposa un canvi de paradigma molt important en el sistema de tutela i curatela que venia aplicant-se fins ara ja que comporta l’eliminació de figures com el tutor.

Els punts principals que introdueix el Decret-llei català són els següents:

1. Desapareixen les figures de tutor i de curador. A partir d’ara ja no serà possible nomenar un tutor o un curador, sinó que només es podrà nomenar un assistent. Mentre que la tutela permetia al tutor substituir a la persona posada en tutela en la presa de decisions, la figura de l’assistent està pensada i adaptada per tenir en compte la voluntat de la persona discapacitada, complementant però no substituint, la seva capacitat.

2. Els notaris podran nomenar els assistents en cas que així ho demani l’interessat. Aquesta novetat ha estat introduïda pel CCCat. Els jutges també podran anomenar assistents. Quan el jutge o notari constitueixi una assistència, haurà d’especificar quines són les funcions concretes i els actes en els quals haurà d’intervenir l’assistent. La intervenció pot consistir en un suport puntual per a un acte concret-com ara ajudar a gestionar un patrimoni-o per a tots els actes de la persona- com ara signar, tramitar els seus ingressos o interactuar amb el banc. La designació judicial de l’assistent pot ser sol·licitada per la persona interessada, els cònjuges no separats, els descendents, els ascendents o els germans de la persona que necessita l’assistència. Qualsevol persona-també serveis socials o sanitaris-podran informar el ministeri fiscal de la necessitat de constituir una assistència per a una persona determinada. El jutge haurà de revisar d’ofici l’assistència cada tres anys, encara que podrà ampliar aquest termini sense excedir els sis anys. El nomenament d’un assistent per part del jutge o notari s’haurà d’inscriure al Registre civil.

3. Les tuteles i curateles ja constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret-llei podran ser revisades i adaptades a la figura de l’assistència pel jutge a instància del curador o tutor. Quan no hi hagi cap sol·licitud, el jutge, d’ofici o a instància del ministeri fiscal, haurà de revisar la situació i adaptar-la a l’assistència en un termini màxim de 3 anys.

4. Substitució de l’autotutela per la designació notarial d’assistent (art.226-3 CCCat). Ja no podrem seguir formalitzant autotuteles, sinó que ara formalitzarem designacions d’assistent. Cal tenir en consideració que totes les autotuteles constituïdes passen a ser automàticament designacions d’assistents i es regiran per l’art. 226-3 CCCat. Aquest Decret-llei introdueix un règim transitori que serà d’aplicació mentre la Comissió de Codificació de Catalunya no culmini els treballs per adaptar de manera completa el llibre segon del Codi civil a la Convenció de Nova York. Per tant, aquestes mesures de moment són temporals.

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross