FISCAL

Fiscalitat empresarial i corporativa
 • Assessorament recurrent en fiscalitat empresarial.
 • Fiscalitat de grups consolidats.
 • Fiscalitat de cooperatives.
 • Fiscalitat de fundacions i entitats sense ànim de lucre.
Fiscalitat indirecta
 • IVA, IGIC i impostos especials.
 • Comerç exterior (exportacions i importacions).
Fiscalitat d'empresa familiar i patrimonis personals
 • Assessorament fiscal de l’empresa familiar.
 • Fiscalitat d’estructures d’inversió i optimització fiscal.
 • Transmissió generacional de negocis familiars.
 • Planificació i assessorament fiscal de patrimonis familiars.
 • Fiscalitat de successions i donacions familiars.
Fiscalitat d'oficines de farmàcia
 • Assessorament tributari específic per a oficines de farmàcia.
 • Transmissió d’oficines de farmàcia (vendes, donacions, successions, transmissions parcials, etc.).
Procediments tributaris
 • Procediments de gestió i inspecció tributària.
 • Procediments recaptatoris i sancions.
 • Reclamacions administratives i judicials.
 • Procediments en matèria tributària de delicte fiscal.
Fiscalitat d'operacions i reestructuració empresarial
 • Adquisicions i transmissions d’actius.
 • Fusions i escissions.
 • Optimització d’estructures societàries.
 • Aliances estratègiques.
Preus de transferències
 • Assessorament en polítiques de preus i elaboració de documentació d’operacions vinculades.
 • Elaboració d’acords de repartiment de costos i contractes de serveis de suport a la gestió.
Fiscalitat internacional
 • Planificació i assessorament d’inversions internacionals.
 • Assessorament sobre l’aplicació de convenis de doble imposició internacional a l’operativa comercial.

Start typing and press Enter to search