JURÍDIC

Dret societari
 • Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils.
 • Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Nomenament i cessament d’administradors.
 • Atorgament i revocació de poders.
 • Adaptacions i modificacions d’estatuts socials.
 • Redacció d’actes de la junta de socis i del consell d’administració.
 • Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, bescanvi de valors, aportacions de branca d’activitat, etc.) amb aplicació de règims fiscals especials i bonificacions.
 • Mediació i negociació en conflictes mercantils.
 • Assistència a juntes de socis i consells d’administració.
 • Secretaria de consells d’administració.
 • Transmissions d’empreses.
 • Informes juridicomercantils i auditoria legal.
 • Arbitratges.
Contractes
 • Immobles: compravendes, permutes, hipoteques, segregacions, agrupacions, declaracions d’obra nova, divisions de propietat horitzontal, etc.
 • Contractes d’arrendament de locals de negoci i habitatges.
 • Contractes de préstec i de compte en participació.
 • Contractes d’agència, de distribució.
 • Contractes d’obra.
 • Contractes mercantils en general.
Successions i donacions
 • Assessorament en qüestions successòries i donacions.
 • Testaments, pactes successoris, capitulacions matrimonials i documents relacionats amb successions i donacions.
 • Estudi, formalització, partició i tramitació d’herències.
 • Donacions
Empresa familiar
 • Estudi, planificació i assessorament estratègic dels relleus generacionals.
 • Formalització de protocols familiars i el seu seguiment, amb suport a la gestió.
 • Optimització tributària de la fiscalitat dels patrimonis familiars.
Oficina de farmàcia
 • Assessorament tributari específic per a oficines de farmàcia.
 • Transmissió d’oficines de farmàcia (vendes, donacions, successions, transmissions parcials, etc.).
Dret concursal
 • Assessorament, planificació i seguiment de processos concursals.
 • Assessorament als administradors en la matèria.
Dret matrimonial
 • Acords prematrimonials.
 • Convenis de separació o divorci.
 • Estudi econòmic i tributari de la separació de patrimoni i les adjudicacions.

Start typing and press Enter to search