Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
5 d'octubre de 2021

Nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Per
Casanovas Assessors
  • Informació general:

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural. L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

  • Normativa:

L’Impost va ser aprovat per la Llei 5/2017, de 28 de març, incorporat a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Contra aquesta es va presentar Recurs d’Inconstitucionalitat, admès a tràmit el 28 de novembre de 2017, suspenent l’impost entre el 29 de novembre de 2017 i el 21 de març de 2018. Finalment el recurs va esser desestimat pel Tribunal Constitucional el 20 de juny de 2019 (STC 87/2019) aprovant-se la Llei 9/2019, de 23 de desembre, que modifica la Llei 16/2017 i el Decret Llei 33/2020, de 30 de setembre de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu.

  • Fet imposable:

Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).

b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:

- Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori.

- Els vehicles proveïts de permisos temporals.

  • Supòsits de no subjecció i exempcions:

No estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en el Registre de vehicles per l'antiguitat del model, puguin ésser autoritzats a circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o curses limitades a vehicles d'aquesta naturalesa.

Nota: els vehicles que no generen emissions de diòxid de carboni, com és el cas dels vehicles 100% elèctrics, no estan subjectes a l’impost.

Resten exempts de l’impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i dels ens locals exempts de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.

b) Els vehicles amb matrícula del cos diplomàtic o d’oficina consultar i del seu personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.

c) Els vehicles amb matrícula d’organització internacional i del seu personal tècnic administratiu, d’acord amb el que disposa l’annex XVIII del Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.

d) Els vehicles que correspongui per l’aplicació de disposicions contingudes en tractats o convenis internacionals.

e) Els vehicles incorporats en els registres públics corresponents amb els codis de classificació per criteri d’utilització número 43 (ambulància), 44 (servei mèdic) i 45 (funerari) de l’annex II del Reglament general de vehicles.

f) Els vehicles incorporats en els registres públics corresponents amb el codi de classificació per criteri d’utilització número 01 (persones de mobilitat reduïda) de l’annex II del Reglament general de vehicles, amb el benentès que els subjectes beneficiaris d’aquesta exempció no en poden gaudir per a més d’un vehicle simultàniament.

  • Període impositiu i meritació

El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en els següents casos en què el període impositiu és inferior a l’any natural:

a) Primera adquisició del vehicle en una data posterior a l'1 de gener. S'assimila a la primera adquisició del vehicle l'entrada d'aquest al territori en què és aplicable l'impost per trasllat del domicili fiscal del seu titular a Catalunya, o per l'adquisició per part d'una persona amb domicili fiscal a Catalunya d'un vehicle de titularitat d'una persona sense domicili fiscal a Catalunya. En aquests supòsits, el període impositiu s'inicia el dia del canvi de domicili fiscal o el dia d'adquisició del vehicle.

b) Baixa definitiva del vehicle o baixa temporal per robatori. S'assimila a la baixa definitiva del vehicle la sortida d'aquest del territori en què és aplicable l'impost per trasllat del domicili fiscal del seu titular fora de Catalunya, o per l'adquisició per part d'una persona sense domicili fiscal a Catalunya d'un vehicle de titularitat d'una persona amb domicili fiscal a Catalunya. En aquests supòsits, el període impositiu finalitza el dia anterior al del canvi de domicili fiscal o el dia anterior al d'adquisició del vehicle.

L'impost es merita el darrer dia del període impositiu.

Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'import de la quota tributària es prorrateja per dies.

En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satisfer l'impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en la data de meritació, sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

  • Pagament i domiciliació

A partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC, des de les pantalles de consulta del padró definitiu, es podrà accedir a fer el pagament. I a partir del mes d'octubre, en cas que no s’hagi realitzat ja el pagament, es rebrà una notificació al domicili del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

Quan es publiqui el padró provisional, l’1 de maig de 2021, es podrà domiciliar el pagament sempre que s’hagi accedit a la consulta del padró amb identificació digital i s’opti, sense estar-hi obligat, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics. En aquest cas, la quota per al 2020 i per als anys successius quedarà domiciliada amb una bonificació del 2% del deute. La domiciliació per aquest primer exercici es podrà fer fins al dia 15 de juliol. La domiciliació queda condicionada, també, al fet que el subjecte passiu, en el període esmentat, opti, sense estar-hi obligat amb caràcter general, per rebre les notificacions de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans electrònics, i mantingui aquesta opció fins a la data de notificació d’aquella liquidació. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data tenen efectes per als exercicis següents.

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross