Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
1 de febrer de 2022

Entra en vigor el nou Valor de Referència del Cadastre

Per
Casanovas Assessors

El darrer 1 de gener de 2022 va entrar en vigor el nou Valor de Referència del Cadastre, introduït per la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, pel general coneixement dels valors de referència dels béns immobles urbans.

Tothom qui adquireixi un immoble a partir del darrer 1 de gener de 2022 haurà de declarar l’operació pel valor de referència del cadastre, quan aquest sigui superior al que consta al títol jurídic de l’escriptura pública,  tindrà la càrrega de la prova en cas de disconformitat.

A partir de la seva entrada en vigor, els contribuents estaran obligats a tributar per aquest valor en adquirir un immoble, en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) o en l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD). Fins al dia d’avui, els contribuents estaven obligats a tributar en l’ITP o en l’ISD pel valor de mercat de l’immoble adquirit.

A l'hora de consultar els valors de referència, es poden trobar davant de dos escenaris:

Primerament, pot ser que la finca tingui un valor de referència. En aquest cas es generarà un certificat amb el valor de referència corresponent.

D'altra banda, és possible que la finca no tingui assignat un valor de referència. En aquest cas, es generarà un certificat d’inexistència de valor de referència. En tal cas, el valor mínim fiscal serà el determinat segons taules de la Generalitat, és a dir, s’aplicarà el sistema antic i aplicat fins a la data, tant a efectes de valor com de comprovació.

A continuació trobaran l'enllaç per accedir a la pàgina oficial del cadastre i consultar els valors de referència que siguin del seu interès. Tanmateix, pot consultar el valor de referència de qualsevol finca,  sigui o no propietat del consultant.

https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross