Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
22 de febrer de 2023

Entra en vigor l'Impost Especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

Per
Casanovas Assessors

El darrer 1 de gener de 2023 va entrar en vigor l'Impost Especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, regulat en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de Residus i sols contaminats per a una economia circular (BOE 9/04/2022).

Aquest impost especial és un tribut que recau sobre el consum d'una gamma molt concreta de productes, els envasos no reutilitzables de plàstic no reciclat, la majoria resultants de la polimerització d'elements del petroli, però també d'altres, com el gas natural, el carbó o productes d'origen natural.

D'acord amb l'article 72 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de Residus i sols contaminats per a una economia circular, estan subjectes a l'impost: la fabricació, la importació i l'adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l'àmbit objectiu de l'impost, referenciats en el punt 2 anterior.

Es tracta d'un impost indirecte que pretén gravar el consum d'envasos no reutilitzables de plàstic no reciclat. L'impost s'aplica per unitat consumida (quilograms), no per unitats monetàries, i afectarà a tot el territori espanyol, incloses Canàries, Ceuta i Melilla.

Amb la publicació de l'Ordre HFP/1314/2022, de 28 de desembre, queden aprovats el model 592: Autoliquidació de l'Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i el model A22: Sol·licitud de devolució de l'Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Tanmateix, hi ha l'obligació d'inscripció al Registre Territorial. Estan obligats a inscriure's: els fabricants, adquirents intracomunitaris i els representants dels contribuents

Els contribuents i les persones físiques o jurídiques que representin als contribuents no establerts en el territori espanyol, que hagin d'inscriure's en el Registre Territorial de l'impost, hauran de fer-ho durant els 30 dies naturals següents a partir del dia 1 de gener de 2023.

Tots els fabricants contribuents de l'impost estan obligats a portar una comptabilitat dels productes objecte de l'impost conforme el format electrònic que figura a l'Annex V de l'Ordre HFP/1314/2022, de 28 de desembre.

Els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l'impost, que estiguin obligats a inscriure's en el Registre Territorial, hauran de portar un llibre registre d'existències, conforme al format electrònic que figura a l'Annex V de l'Ordre HFP/1314/2022, de 28 de desembre.

El compliment d'aquestes obligacions comptables es realitzarà mitjançant un sistema comptable en suport informàtic, a través de la Seu Electrònica de l'AEAT amb el subministrament electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació. A aquests efectes el mes d'agost es considerarà inhàbil.

Queden exceptuats de l'obligació de presentar el llibre registre d'existències en aquells períodes de liquidació en els que no resulti quota a ingressar.

S'estableix un període transitori de 6 mesos per les obligacions de portar la comptabilitat d'existències i de la presentació del llibre d'existències corresponents al 2023. En conseqüència, no s'haurà de presentar fins al juliol del 2023.

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross