Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
12 de novembre de 2021

Nou càlcul de la base imposable de la plusvàlua municipal aprovat pel reial decret-llei 26/2021, de 8 de novembre

Per
Casanovas Assessors

El dia 9 de novembre de 2021 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el Reial Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), en virtut del qual s’introdueix el nou sistema  de càlcul de la base imposable  de la plusvàlua  municipal  per adaptar-lo al criteri jurisprudencial manifestat pel TC.

En aquest sentit, les principals novetats que introdueix la citada norma són les següents:

1/ S’estableix un sistema optatiu pel càlcul de la base imposable de la plusvàlua municipal, de tal forma que el contribuent podrà elegir el sistema de càlcul que li sigui més favorable d’entre els dos següents:

  • Sistema de càlcul objectiu: La base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de meritar–se l’Impost pels coeficients que aprovi l’Ajuntament en qüestió, que en cap cas podran excedir d’uns coeficients publicats que varien en funció del número d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble. Els coeficients seran actualitzats anualment d’acord amb l’evolució del mercat immobiliari. Així mateix, s’estableix la possibilitat de que els Ajuntaments, via ordenança municipal, puguin establir una reducció del 15% del valor cadastral del sol.
  • Sistema de càlcul real: el contribuent pot optar per tributar per una base imposable equivalent a la diferencia entre el valor d’adquisició i el valor de transmissió de l’immoble. D’aquesta manera, la base imposable consisteix en la plusvàlua real obtinguda per la transmissió de l’immoble.

    Aquest sistema pot ser comprovat i revisat per part de l’Ajuntament en qüestió.

2/ S’estableix la no subjecció a l’Impost en aquelles transmissions en les quals s’acrediti que no hi ha hagut una plusvàlua real.

3/ S’introdueix la tributació d’aquelles plusvàlues  municipals generades en menys d’un any, és a dir, les que procedeixen de transmissions en les quals, entre la data d’adquisició i la data de transmissió de l’immoble, ha transcorregut menys d’un any.

El Reial Decret-llei 26/2021 ha entrat en vigor el dia 10 de novembre de 2021. La norma no tindrà efectes retroactius.

Els Ajuntaments disposen d’un termini de 6 mesos per adaptar les seves ordenances fiscals al contingut del citat Reial Decret-llei. Mentre no tingui lloc aquesta adaptació, serà d’aplicació per calcular la base imposable de la plusvàlua municipal el Reial Decret-llei 26/2021.

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross