LABORAL

  • Assessorament recurrent en matèria laboral.
  • Formalització de nòmines, altes, baixes, etc.
  • Formalització de declaracions de la Seguretat Social (TC1, TC2, etc.), aplicabilitat i seguiment d’exempcions, bonificacions.
  • Declaracions de retencions a compte de l’IRPF, resums anuals, certificats.
  • Formalització de contractes laborals i de les pròrrogues corresponents.
  • Informes i dictàmens en matèria laboral.
  • Auditoria laboral.
  • Representació davant de l’Administració (OTG, CMAC, etc.).
  • Expedients de regulació d’ocupació.
  • Procediments judicials.

Start typing and press Enter to search