Saltar al contingut

JURÍDIC-MERCANTIL

 • Dret societari:
  • Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils
  • Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general
  • Ampliacions i reduccions de capital
  • Nomenament i cessament d’administradors
  • Atorgament i revocació de poders
  • Adaptacions i modificacions d’estatuts socials
  • Redacció d’actes de la junta de socis i del consell d’administració
  • Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, bescanvi de valors, aportacions de branca d’activitat, etc.) amb aplicació de règims fiscals especials i bonificacions
  • Mediació i negociació de conflictes mercantils
  • Assistència a juntes de socis i consells d’administració
  • Secretaria de consells d’administració
  • Arbitratges
  • Operacions de reestructuració empresarial

 • Contractació civil i mercantil:
  • Immobles: Compravendes, permutes, hipoteques, segregacions, agrupacions, declaracions d’obra nova, declaracions de major cabuda, divisions de propietat horitzontal, dissolucions de condomini, etc.
  • Contractes d’arrendament de locals de negoci, d’habitatge habitual, de temporada, de negoci, rústics...
  • Contractes de préstec ordinaris, préstecs participacions i de compte en participació
  • Contractes d’agència i distribució
  • Contractes d’intermediació
  • Contractes de traspàs de negoci
  • Contractes d’execució d’obra
  • Contractes de prestacions de serveis
  • Contractes de col·laboració
  • Protocols d’Acords i pactes parasocials
 • Assessorament integral en compravendes d’empreses des de la fase de revisió legal (Due Diligence) fins a l’execució de l’operació.
 • Estudi, planificació i assessorament estratègic dels relleus generacionals.
 • Formalització de protocols familiars i el seu seguiment, amb suport en la gestió.
 • Optimització tributària de la fiscalitat en els patrimonis familiars.
 • Assessorament legal i fiscal en la tramitació d’herències.
 • Assessorament en la formalització de tot tipus de documents d’últimes voluntats: testaments, pactes successoris, codicils, memòries testamentaries, testament vital...
 • Assessorament legal en la reclamació de tot tipus de drets hereditaris (legítima, quarta vidual, quarta falcídia...).
 • Assessorament legal i fiscal en la formalització de tot tipus de donacions (diners, immobles, negocis, participacions o accions...).
 • Assessorament en la formalització de tot tipus d’apoderaments (poder general, poder preventiu, poder especial...).
 • Assessorament en la formalització de testaments vitals.
 • Planificació jurídica i fiscal de la successió.
 • Acords prematrimonials.
 • Assessorament legal i fiscal i tramitació de separacions o divorcis de mutu acord.
 • Assessorament legal i fiscal en la formalització de capítols matrimonials i pactes en previsió de ruptura matrimonial.
 • Constitució de parelles de fet.
 • Assistència i assessorament legal en tot tipus de procediments de gestió tributària:
  • Procediments de verificació de dades.
  • Procediments de comprovació de valors.
  • Procediments de comprovació limitada.
  • Rectificació d’autoliquidacions i sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts.
 • Assistència i assessorament legal en tot tipus de procediments de recaptació:
  • Procediments de constrenyiment.
  • Procediments de derivació de responsabilitat tributària.
 • Assistència i assessorament legal en procediments d’inspecció.
 • Assistència i assessorament legal en procediments sancionadors per infraccions tributàries.
 • Assistència legal i formalització de tot tipus de recursos i reclamacions en matèria de dret tributari:
  • Recursos de reposició.
  • Reclamacions econòmica-administratives.
  • Revisió d’actes nuls de ple dret.
  • Revocació d’actes ferms.
 • Representació legal i defensa lletrada en tot tipus de procediments judicials en matèria tributària, en totes les instàncies judicials.
envelopephonemagnifiercross