Pla de Control Tributari 2022

 In Impostos

El passat 18 de febrer es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució ECO/327/2022, per la qual es donen publicats els criteris generals del Pla de Control Tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per a l’any 2022.

Enguany es reforçaran les actuacions iniciades l’any 2021, les quals es poden estructurar en tres grans blocs.

 • Actuacions de prevenció del frau tributari i assistència als obligats i oblidades tributaris.
  • S’incrementaran els tràmits que es poden fer mitjançant tramitació atesa.
  • S’implementarà la confecció d’autoliquidacions de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Es potenciarà l’ús dels formularis electrònics per presentar autoliquidacions que permetran fer les presentacions per canals electrònics.
  • Es continuarà treballant en la gestió de les dades de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni.
  • S’adequarà la funcionalitat existent per habilitar la tramitació telemàtica conjunta de l’ajornament o fraccionament dels deutes en període  executiu d’una mateixa persona.
 • Actuacions de comprovació el frau tributari.
  • Es preveu continuar la comprovació del valor declarat pels contribuents, amb especial atenció al sector immobiliari, per als immobles que no tenen assignat un valor de referència.
  • Es reforçarà el control de les reduccions per parentiu i assegurances i dels beneficis fiscals de què gaudeixen les empreses i societats familiars.
  • Es continuarà incidint en la comprovació i investigació dels canvis de domicili de les deslocalitzacions, i en la comprovació de les estructures societàries.
  • S’aprofundirà en la investigació d’inconsistències en el patrimoni provocades per l’existència de béns no declarats o incorrectament declarats situats a l’estranger.
  • Es contrastaran les dades declarades pels contribuents amb la informació que contenen les declaracions informatives resum enviades pels notaris amb destinació a Catalunya.
 • Col·laboració amb les administracions públiques i intermediaris fiscals.
  • S’aprofundirà en la col·laboració en matèria tributària amb les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments en el marc de Tributs de Catalunya.
  • S’incidirà en la potenciació dels acords per incrementar l’ús dels mitjans electrònics i telemàtics.
  • Es posaran en funcionament nous canals de comunicació amb el Cadastre per gestionar àgilment les impugnacions del valor de referència i poder disposar de les dades d’aquest valor.
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana