Nou càlcul de la base imposable de la plusvàlua municipal aprovat pel reial decret-llei 26/2021, de 8 de novembre

 In Fiscal, Impostos, Jurídic

El dia 9 de novembre de 2021 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de lEstat (BOE), el Reial Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual sadapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte lImpost sobre lIncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), en virtut del qual s’introdueix el nou sistemde càlcul de la base imposable  de la plusvàlua  municipal  per adaptar-lo al criteri jurisprudencial manifestat pel TC. En aquest sentit, les principals novetats que introdueix la citada norma són les següents:

1/ Sestableix un sistema optatiu pel càlcul de la base imposable de la plusvàlua municipal, de tal forma que el contribuent podrà elegir el sistema de càlcul que li sigui més favorable d’entre els dos seents:

  • Sistema de lcul objectiu: La base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del l en el moment de meritarse lImpost pels coeficients que aprovi lAjuntament en qüestió, que en cap cas podran excedir d’uns coeficients publicats que varien  en funció  del  número danys transcorreguts  des  de  ladquisició  de limmoble. Els coeficients seran actualitzats anualment d’acord amb l’evolució del mercat immobiliari. Així mateix, sestableix la possibilitat de que els Ajuntaments, via ordenança municipal, puguin establir una reduccdel 15% del valor cadastral del sol.
  • Sistema de lcul real: el contribuent pot optar per tributar per una base imposable equivalent a la diferencia entre el valor d’adquisició i el valor de transmissió de limmoble. D’aquesta manera, la base imposable consisteix en la plusvàlua real obtinguda per la transmissió de limmoble.

         Aquest sistema pot ser comprovat i revisat per part de lAjuntament en qüestió.

2/ S’estableix la no subjecc a l’Impost en aquelles transmissions en les quals sacrediti que no hi ha hagut una pluslua real.

3/ Sintrodueix la tributació daquelles plusvàluemunicipals generades en menys dun any, és a dir, les que procedeixen de transmissions en les quals, entre la data d’adquisició i la data de transmissió de limmoble, ha transcorregut menys dun any.

El Reial Decret-llei 26/2021 ha entrat en vigor el dia 10 de novembre de 2021. La norma no tindrà efectes retroactius.

Els Ajuntaments disposen dun termini de 6 mesos per adaptar les seves ordenances fiscals al contingut del citat Reial Decretllei. Mentre no tingui lloc aquesta adaptació, serà d’aplicació per calcular la base imposable de la plusvàlua municipal el Reial Decret-llei 26/2021.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

prorroga-dels-erto-i-ajuts-autonoms casanovas-assessors-