Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
10 de febrer de 2016

Deducció de família nombrosa, per família monoparental amb 2 fills o per persones amb discapacitat a càrrec “xec familiar”

Per
Casanovas Assessors

1. INTRODUCCIÓ

Els recordem que des del 2015 existeix l’anomenat “xec familiar“ que és la deducció de 1.200 € en l'IRPF, que qui compleixi els requisits, la pot sol·licitar de forma anticipada a raó de 100 euros mensuals.

La sol·licitud d'abonament mensual anticipat, podrà realitzar-se a partir del moment en què, complint-se els requisits i condicions establerts per al dret a la seva percepció, el contribuent opti per la modalitat d'abonament anticipat de la mateixa.

Una vegada tramitada la sol·licitud de devolució anticipada, no cal reiterar la sol·licitud del següent exercici per seguir percebent l'abonament anticipat. L'únic cas en què sí ha de presentar-se és si es vol canviar la modalitat de la sol·licitud (individual a conjunta o viceversa).

Si no es sol·licita anticipadament es pot deduir en la declaració de renda de l’exercici corresponent.

Si es compleixen els requisits, la sol·licitud d’abonament anticipat es pot realitzar en qualsevol moment. Els imports de l’exercici que poguessin correspondre abans de percebre l’abonament es podran deduir quan es presenti la declaració de la Renda.

Les ajudes són acumulables entre si, de manera que per exemple una família nombrosa amb 1 fill discapacitat, podria optar a 2.400 € de deduccions. En el supòsit, però, de família monoparental amb dos fills i família nombrosa, no seria acumulable.

A continuació els informem de qui el poden sol·licitar, quins requisits cal complir per poder sol·licitar el pagament avançat i la documentació que cal presentar.

2. SUPÒSITS

 • Família nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si és família de categoria especial.
 • Família monoparental amb dos fills: 1.200 euros anuals.
 • Descendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada descendent.
 • Ascendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada ascendent.

3. REQUISITS

Beneficiaris:

 • Contribuents amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat (articles 58 i 59 de la LIRPF, respectivament) i els ascendents o germans orfes de pare i mare, que formin part d'una família nombrosa, o la nova figura d'ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills pels quals tingui dret a la totalitat del mínim previst a l'article 58 de la LIRPF i sense dret a percebre anualitats per aliments.
  Han de fer una activitat per compte propi o d'altri per la qual s'estigui donat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat de caràcter alternatiu i cotitzar durant els terminis mínims fixats.Determinació: l'últim dia de cada mes de la condició de família nombrosa i de la situació de discapacitat.Determinació: qualsevol dia del mes del compliment de l'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.
 • Contribuents que percebin prestacions del sistema públic de protecció de desocupació o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats, amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat (articles 58 i 59 de la LIRPF, respectivament) o formin part d'una família nombrosa o es tracti d'un ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.No caldrà que exerceixin una activitat per compte propi o d'altri, ni hi és aplicable el límit de l'import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu.Determinació: qualsevol dia del mes del requisit de percebre les prestacions.

4. DESCRIPCIÓ

 • Els beneficiaris que reuneixin els requisits previstos legalment (els exposats en el punt anterior) tindran dret a una deducció en la quota diferencial a partir de la declaració de l'IRPF 2015.
 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les anteriors deduccions pel que fa a un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
 • Les deduccions es calcularan de manera proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de manera simultània els requisits previstos, i tindran com a límit per a cadascuna les cotitzacions i les quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats meritades en cada període impositiu.
 • Si es té dret a la deducció respecte a diversos ascendents o descendents amb discapacitat, aquest límit s'aplicarà de manera independent respecte a cadascun d'ells.

5. ESPECIALITATS

Es recull la possibilitat de la tramitació de l'abonament anticipat mensual de la deducció, mitjançant transferència bancària, amb la sol·licitud prèvia a través de la presentació del formulari 143, amb les modalitats següents:

 1. Col·lectiva. L'hauran de presentar tots els sol·licitants que puguin tenir dret a la deducció. L'abonament de la deducció íntegra s'efectuarà a qui consti com a primer sol·licitant, que haurà de complir els requisits en el moment de presentar la sol·licitud.
 2. S'abonarà a cada sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l'import que sigui procedent, entre el nombre de contribuents que puguin tenir dret a la deducció.

En tots dos casos, els sol·licitants han d'estar en possessió del títol de família nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat del descendent i/o ascendent.

Així mateix, els sol·licitants i els descendents i ascendents amb discapacitat han de disposar de número d'identificació fiscal (NIF).

Recordar també de facilitar el número de compte bancari a on es desitja que s’aboni la transferència.

Les variacions que puguin afectar l'abonament anticipat o qualsevol altra circumstància que impliqui l'incompliment dels requisits s'hauran de comunicar a l'AEAT en el termini de 15 dies naturals següents a aquell en què s’hagués produït la variació o incompliment dels requisits. Es pot fer la comunicació de la variació via internet o per telèfon: 901.200.345.

En el cas de dos o més contribuents amb dret a alguna de les deduccions respecte a un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, es preveu la possibilitat de cessió de la totalitat de la deducció a favor d'un d'ells.

Es tenen en compte els mesos en els quals qualsevol dels beneficiaris compleixi els requisits, i el còmput de les cotitzacions i quotes de la Seguretat Social i mutualitats es fa de manera conjunta.

En la modalitat col·lectiva, s'entén cedida la deducció a favor del primer sol·licitant. En la modalitat individual, la cessió ha de constar en les declaracions de tots els contribuents amb dret a la deducció (cedents no obligats a declarar hauran de presentar model).

6. FORMA DE SOL·LICITAR L’ABONAMENT ANTICIPAT

 • Per via electrònica, presentant una sol·licitud model 143 per cadascuna de les deduccions a què tingui dret a la seu electrònica de l'Agència Tributària mitjançant DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve PIN.
 • Per telèfon: 901 200 345 aportant l'import de la casella 490 de l ‘IRPF de 2014.
 • Presentant a qualsevol oficina de l'Agència Tributària el formulari que s'ha d'emplenar i imprimir des de la pàgina d'Internet de l'Agència Tributària. Una vegada imprès, l'han de signar tots els sol·licitants.

Una vegada tramitada la sol·licitud de devolució anticipada, no cal reiterar la sol·licitud al gener del següent exercici per seguir percebent l'abonament anticipat L'únic cas en què sí ha de presentar-se és si es vol canviar la modalitat de la sol·licitud (individual a conjunta o viceversa).

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross