Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
18 d'abril de 2016

Impost sobre els habitatges buits

Per
Casanovas Assessors

1. INTRODUCCIÓ

 • L’impost sobre els habitatges buits va ser aprovat pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 14/2015, de 21 de juliol i ha estat desenvolupat pel Decret 183/2016, del passat 16 de febrer que aprova el Reglament de l’impost esmentat. Aquesta regulació es completa amb l’Ordre VEH/35/2016, del 19 de febrer  que aprova el model 510 d’autoliquidació de l’impost sobre els habitatges buits.
 • Aquest impost afecta a les persones jurídiques propietàries d’habitatges situats al territori de Catalunya i que es troben buits sense causa justificada durant més de dos anys. Es preveu l’exempció pels habitatges situats a zones d’escassa demanda acreditada, d’acord amb el que establirà el Pla territorial sectorial d’habitatge. Aquest pla pel 2015 no es va aprovar, per la qual cosa  per aquest exercici 2015 l’impost serà d’aplicació als 72 municipis amb una demanda forta i acreditada i que figuren a l’annex del  Decret 75/2014 . (S’adjunta com Annex)

2. FET IMPOSABLE

 • La desocupació permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada.

Justifiquen la desocupació:

 • Propietat en litigi judicial
 • Manca d’obres de rehabilitació (només 1 any i amb acreditació)
 • Habitatge hipotecat amb clàusules que impedeixen el lloguer.
 • Habitatge ocupat il·legalment

L’ocupació s’ha de poder justificar amb el contracte o qualsevol altra prova admissible en dret.

3. SUBJECTE PASSIU

 • Les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.
 • També en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.
 • Els grups fiscals o grups de societats poden optar per tributar en règim de consolidació  en  aquest  impost.  Les  entitats  que  integren  un  grup  de societats o un grup fiscal i opten per aplicar el règim de consolidació fiscal no tributen en règim individual. En aquest cas, la condició de subjecte passiu recau sobre el grup fiscal o el grup de societats. La societat dominant té la representació del grup i està subjecta al compliment de les obligacions tributàries materials i formals que derivin del règim de consolidació fiscal.

NO AFECTA ALS PROPIETARIS “PERSONES FÍSIQUES” A TÍTOL INDIVIDUAL, ENCARA QUE TINGUIN HABITATGES BUITS

4. EXEMPCIONS

Resten  exempts  de  l’impost:

 • Les  entitats  del  tercer  sector  de  la  xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al dret a l’habitatge i les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya.
 • Els habitatges següents:
  • Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, si llur desocupació implica l’aplicació  dels  mecanismes  sancionadors  regulats  per  la  Llei 18/2007.
  • Els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada, d’acord amb el que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge.
  • Els  habitatges posats a  disposició de programes  socials d’habitatge, convinguts amb les administracions públiques,  per a destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.
  • Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres  activitats  econòmiques  no  residencials,  sempre  que  llurs  titulars puguin acreditar que han desenvolupat l’activitat dins els últims dos anys, s’han satisfet els tributs corresponents a l’activitat desenvolupada i s’han declarat els ingressos obtinguts per aquesta activitat. En el cas d’habitatges d’ús turístic cal, a més, que estiguin inscrits en el registre que gestiona el departament competent en matèria de turisme.

5. BASE IMPOSABLE

 • Constitueix la  base imposable de l’impost sobre els habitatges buits el nombre total de metres quadrats de la superfície útil dels habitatges subjectes a l’impost de què és titular el subjecte passiu en la data de meritació de l’impost.
 • Si s’ha optat per la tributació consolidada, opció que s’ha d’efectuar a l’autoliquidació anual de l’impost, la base imposable és constituïda pel nombre total de metres quadrats dels habitatges subjectes a l’impost dels quals són titulars les persones jurídiques integrades al grup fiscal o grup de societats. En el supòsit que el grup de societats o grup fiscal no opti per la tributació consolidada, cada entitat titular d’habitatges subjectes a l’impost ha d’efectual la liquidació anual individualment.

6. QUOTA ÍNTEGRA

 • La quota íntegra de l’impost sobre els habitatges buits s’obté d’aplicar a la base imposable els tipus de gravamen de l’escala següent:
Base imposable fins a (m2) Quota íntegra (euros) Resta base imposable fins a (nombre de m2) Tipus aplicable (euros/m2)
00   5.000 10,0
5.000 50.000 20.000 15,0
20.000 275.000 40.000 20,0
40.000 675.000 en endavant 30,0

7. BONIFICACIONS

 • Els subjectes passius que destinen part de llur parc d’habitatges al lloguer assequible, directament o per mitjà de l’Administració o d’entitats del tercer sector, poden aplicar una bonificació en la quota, en el percentatge que indica la taula següent, segons la ràtio d’habitatges destinats a lloguer assequible en municipis de Catalunya de demanda forta i acreditada, sobre el total d’habitatges buits subjectes a l’impost. Els habitatges han d’haver estat validats com a habitatges assequibles per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Percentatge d’habitatges destinats a lloguer assequible Bonificació (%)
Del 5% al 10% 10
Més del 10% i fins al 25% 30
Més del 25% i fins al 40% 50
Més del 40% 75
Més del 67% 100

8. MERITACIÓ I AUTOLIQUIDACIÓ

 • Es merita a 31 de desembre de cada any i afecta el parc d’habitatges de què és titular el subjecte passiu en aquesta data.
 • L’autoliquidació s’ha de presentar entre els dies 1 i 20 del mes de març següent a la data de meritació de l'impost mitjançant el Model 510 i per via telemàtica.
 • Si es desitja sol·licitar ajornament o fraccionament del deute tributari, caldrà fer-ho presencialment a qualsevol  Delegació de l’Agència Tributària de Catalunya, aportant la liquidació corresponent.
Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross