COVID-19. Validesa dels certificats de residència fiscal emesos per les autoritats d’altres països amb caducitat a partir del 14 de març

 In Fiscal

Els certificats de residència fiscal emesos per les administracions tributàries d’altres països perquè el pagador de rendes a contribuents de l’impost sobre la renda de no residents quedi exonerat de l’obligació de retenir o, alternativament, pugui aplicar el tipus de retenció reduït previst en el conveni per evitar la doble imposició que correspongui, no caducaran fins al 30 d’abril, i s’entenen prorrogats fins a aquesta data.


L’informem que el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, ha establert que des de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fins al 30 d’abril de 2020 queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària. 

En conseqüència, els certificats de residència fiscal emesos per les administracions tributàries d’altres països perquè el pagador de rendes a contribuents de l’impost sobre la renda de no residents quedi exonerat de l’obligació de retenir o, alternativament, pugui aplicar el tipus de retenció reduït previst en el conveni per evitar la doble imposició que correspongui, no caducaran fins al 30 d’abril, i s’entenen prorrogats fins a aquesta data.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Recent Posts

Start typing and press Enter to search