ÀREA JURÍDIC-MERCANTIL

Àrea Jurídic-Mercantil

La nostra gestió i assessorament jurídic mercantil inclou bàsicament els següents serveis:

 • Dret Societari:
  • Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils.
  • Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general.
  • Ampliacions i reduccions de capital.
  • Nomenament i cessament d’administradors.
  • Atorgament i revocació de poders.
  • Adaptació i modificació d’Estatuts Socials.
  • Redacció d’Acta de Junta de Socis i Consell d’Administració.
  • Operacions de Reestructuració empresarial.
   (Fusions, escissions, bescanvi de valors, aportacions de rama d’activitat, etc..), amb aplicació de règims fiscals especials i bonificacions.
  • Mediació i negociació en conflictes mercantils.
  • Assistència a Juntes de Socis i Consell d’Administració.
  • Secretaria de Consells d’Administració.
  • Transmissions d’empreses.
  • Informes Jurídic Mercantils i Auditoria legal.
  • Arbitratges.
 • Contractes:
  • Immobles. Compravenda, permutes, hipoteques, segregacions, agrupacions, declaracions d’obra nova, divisions de propietat horitzontal, etc.
  • Contractes d’Arrendament de locals de negoci i habitatges.
  • Contractes de Préstec i de Compte en Participació.
  • Contractes d’Agència, de Distribució.
  • Contractes d’Obra.
  • Contractes Mercantils en general.
 • Successions, donacions i família:
  • Assessorament en qüestions successòries y donacions.
  • Testaments, pactes successoris, capitulacions matrimonials i documents relacionats amb successions y donacions.
  • Estudi, formalització, partició i tramitació d’ herències.
  • Donacions.
  • Tramitació de separacions i divorcis de mutu acord, amb estudi i formalització del conveni regulador.
 • Empresa familiar:
  • Estudi. planificació i assessorament estratègic dels relleus generacionals.
  • Formalització de Protocols familiars i el seu seguiment amb suport a la gestió.
  • Optimització tributària de la fiscalitat dels patrimonis familiars.
 • Oficina de Farmàcia:
  • Assessorament tributari específic per a Oficines de Farmàcia.
  • Transmissió d’Oficines de Farmàcia (Venda, donacions, successions, transmissions parcials, etc.).
 • Concursos de Creditors:
  • Assessorament, planificació i seguiment de processos concursals.
  • Assessorament als Administradors en la matèria.

Contactar

Àrea clients