ÀREA ECONÒMIC-FINANCERA

Àrea Econòmic-Financera

Detall esquemàtic de serveis:

  • Anàlisi dels estats financers de l’empresa a efectes de poder optimitzar la gestió i el control interns.
  • Informes i dictàmens econòmic -financers.
  • Pla de tresoreria i viabilitat.
  • Anàlisi de potencials inversions i la seva viabilitat financera.
  • Valoracions d’empreses.
  • Gestió i assessorament en la implantació i seguiment de comptabilitats de costos.

Contactar

Àrea clients